Algemene voorwaarde bij niet therapeutische behandelingen

Er is in deze praktijk, op uw verzoek ruimte voor niet therapeutische behandelingen, massages en of ontspanningsmassage’s. Ook dan gelden de voorwaarde van deze overeenkomst, kijk hieronder.

Niet therapeutisch betekend  hier minder  ruimte, aandacht en reflectie voor structurele verbeter mogelijkheden voor uw gezondheid met aandacht  voor de eenheid van lichaam en geest. Het houd ook in dat er geen vergoedingsmogelijkheden zijn richting uw zorgverzekeraar. Laat u door deze woorden niet in de weg staan om op uw geheel eigen wijze en keuze met uw gezondheid om te gaan!

Algemene  voorwaarde betreffende  niet therapeutische behandelingen in de Praktijk van Alien Bor.

· De therapeut* (*van deze praktijk zie voorzijde van dit formulier) is lid van  VBAG beroepsorganisatie, en handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG en zijn zoveel mogelijk verwerkt zijn in  onderstaande bepalingen.  www.VBAG.nl
· De behandeling start met uw toestemming met een  kort gesprek, waarvan schriftelijk vastlegging plaats vind, ook bij ontspanningsmassage/ behandeling plaats vind zonder een behandelplan wordt opgesteld, wordt er en dossier aangemaakt. (zie ook WGBO over rechten en plichten van mensen die zorg krijgen) (u kunt om een kopie vragen)
· De cliënt verplicht zich bij de aanvang van de behandeling relevante informatie te verstrekken.
· De therapeut* verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
·  De therapeut* zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Informatie wordt alléén met uw toestemming, in overleg, verstrekt aan  andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
· De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier en kan verzoeken tot vernietiging van het dossier.
· De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te  zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
· Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
· Alle niet therapeutische behandelingen zijn niet declarabel bij de ziektekostenverzekeraar.
·  De therapeut* heeft u bij de eerste afspraak, geattendeerd op de algemene voorwaarde en het privacyverklaring, hoe er met u persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Maar ook op de aanwezigheid van de folder wat te doen bij klachten. Terug te vinden in het folderrek in de wachtruimte of op de website van de therapeut* De bepalingen van niet therapeutische behandeling, staan niet in het folderrek wachtkamer of op de website, maar komen wel grotendeels daarmee overeen. Op verzoek schriftelijk exemplaar aanvragen
· De therapeut* mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.
· Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
· De therapeut* verplicht zich een actuele tarievenlijst voor de therapeutische behandelingen. zichtbaar in de wachtkamer te plaatsen. Op de website staan tarieven voor ontspanningsmassage, voor massage gericht op klacht gelden dezelfde tarieven en tijden als therapeutische massage.
· De therapeut* verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
· De therapeut* heeft een beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als er in geval van schade tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk een beroep gedaan wordt  door de client, op deze verzekering , gelden de voorwaarde van deze verzekeraar.
· De therapeut* is aangesloten bij de VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze en bij de stichting RBZC (een overkoepelende organisatie voor registratie en certificatie) en TCZ (Tuchtrecht Complementeren Zorg) VBAG heeft  voor aangesloten therapeuten Quasir en Stichting Zorg geschillen gecontracteerd voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris en zonodig de geschillencommissie.
· Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden en wordt aangekruist op de rekening. De rekening krijgt u  direct mee.
·  De praktijk* en therapeut* zijn opgenomen in het AGB register, waardoor therapeutische behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit een aanvullend pakket van zorgverzekeraars. U dient u vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is te weten dat de therapeut* lid is van de VBAG en aangesloten is bij de RBZC en voldoet aan de eisen op het gebied van Medische Basiskennis.
· Met het onderteken van de behandelovereenkomst gaat u akkoord (tot u anders aangeeft)dat de therapeut*, uw telefoonnummer en evt. e-mail adres gebruik voor communicatie rondom behandeling en afspraken, gebruikt.  U gaat hiermee ook akkoord met overdracht van uw dossier, naar de therapeut waar therapeut* een waarnemingsregeling mee getroffen heeft, ingeval langdurige waarneming, overlijden of stoppen van praktijk van  de therapeut* In geval van niet akkoord gaan met dossier overdracht maken we een aantekening op voorzijde.