Hoe ga ik om met Uw privacy?

HOE GA IK OM MET UW PRIVACY?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn  financiële administratie kan voeren.  Deze gegevens bevinden zich op mijn laptop. Mijn laptop is beschermd door actuele anti-virus en anti-spyware software. Het ICT-bedrijf dat ons netwerk  beheert en de support uitvoert is een  geheimhoudingsovereenkomst afgesloten. Mijn financiële boekhouding biedt ik geanonimiseerd aan, aan mijn boekhoudkantoor.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling •natuurgeneeskundig consult’, ‘massagetherapie’ of ‘massage’ en de kosten van het consult.

COOKIES  op deze WEBSITE

Op mijn website wordt gebruik gemaakt van enkele functionele cookies van WordPress
en cookies van Google Analytics voor het bijhouden van de bezoekersstatistieken.
Google Analytics staat “privacy vriendelijk” ingesteld conform richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer weten hierover zie: https://ictrecht.nl/juridisch-advies/cookies-en-privacy/google-analytics/