WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Een van de belangrijkste wetten die van toepassing is op de complementaire zorg.  Hierin staande rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven. Het gaat over hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het medisch dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie.