Algemene voorwaarden betreffende de behandelingen

Deze algemene voorwaarden gelden bij therapeutische behandelingen. Algemene voorwaarden voor niet therapeutische behandelingen komen bijna geheel overeen met onderstaande bepalingen.

· De therapeut* (*van deze praktijk zie voorzijde van dit formulier) is lid van  VBAG beroepsorganisatie, en handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG en zijn zoveel mogelijk verwerkt zijn in  onderstaande bepalingen.  www.VBAG.nl
· De behandeling start met uw toestemming met een intakegesprek, met schriftelijk vastlegging, waarna samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Beide worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschied de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend tijdens de 1e of 2e sessie. Er vinden volgens afspraak een evaluatiesessie plaats waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen binnen de therapie. (zie ook WGBO over rechten en plichten van mensen die zorg krijgen) (u kunt om een kopie vragen)
· De cliënt verplicht zich bij intake- en anamneseformulier relevante informatie te verstrekken aan therapeut*
· De therapeut* verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
·  De therapeut* zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Informatie wordt alléén met uw toestemming, in overleg, verstrekt aan  andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
· De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier en kan verzoeken tot vernietiging van het dossier.
· De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te  zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
· Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht en zijn niet declarabel bij de ziektekostenverzekeraar. Dit zal op de rekening worden aangegeven.
·  De therapeut* heeft u bij de intake, geattendeerd op de algemene voorwaarde en het privacy document, hoe er met u persoonlijke gegevens wordt omgegaan.  Terug te vinden op de website van de therapeut* of folderrek in wachtkamer.
· De therapeut* mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.
· Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
· Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig  acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Het is prettig als u dit wilt melden.
· De therapeut* verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar  in de wachtkamer te plaatsen.
· De therapeut* verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
· De therapeut* heeft een beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als er in geval van schade tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk een beroep gedaan wordt  door de cliënt, op deze verzekering , gelden de voorwaarde van deze verzekeraar.
· De therapeut* is aangesloten bij de VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze en bij de stichting RBZC (een overkoepelende organisatie voor registratie en certificatie) en TCZ (Tuchtrecht Complementeren Zorg) VBAG heeft  voor aangesloten therapeuten Quasir en Stichting Zorg geschillen gecontracteerd voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris en zonodig de geschillencommissie.
· De therapeut* attendeert u op de folder: U heeft een klacht. Wat Nu?, aanwezig in het folderrek in de wachtkamer, of te lezen op de website van de therapeut*  (Wkkgz wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg)
· Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden en wordt aangekruist op de rekening. De rekening krijgt u doorgaans direct mee.
·  De praktijk* en therapeut* zijn opgenomen in het AGB register, waardoor behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit een aanvullend pakket van zorgverzekeraars. U dient u vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is te weten dat de therapeut* lid is van de VBAG en aangesloten is bij de RBZC en voldoet aan de eisen op het gebied van Medische Basiskennis.
· Dit formulier vind u ook op de website van de therapeut*, onder praktijkinfo, waar u bij bepaalde zaken door kunt klikken voor meer achtergronden.
· Met het onderteken van de behandelovereenkomst gaat u akkoord (tot u anders aangeeft)dat de therapeut*, uw telefoonnummer en evt. e-mail adres gebruik voor communicatie rondom behandeling en afspraken, gebruikt.  U gaat hiermee ook akkoord met overdracht van uw dossier, naar de therapeut waar therapeut* een waarnemingsregeling mee getroffen heeft, ingeval langdurige waarneming, overlijden of stoppen van praktijk van  de therapeut* In geval van niet akkoord gaan met dossier overdracht maken we een aantekening op voorzijde.